Disclaimer - SFIHG

Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden, hierna te noemen Gebruiksvoorwaarden, zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website www.sfihg.nl van Stichting Fonds Kind & Handicap (Fonds Kind & Handicap) -op welke wijze dan ook-  alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (hierna te noemen de Informatie).

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze Gebruiksvoorwaarden. Fonds Kind & Handicap behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Fonds Kind & Handicap heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Fonds Kind & Handicap kan echter niet garanderen – en staat er niet voor in- dat de website en de informatie volledig, juist en/of actueel is. Fonds Kind & Handicap wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Fonds Kind & Handicap is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s.
Fonds Kind & Handicap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
Onze Cookie en Privacy Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Fonds Kind & Handicap behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, video’s, grafisch materiaal en logo’s). U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik voor zover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan voor zover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen..

Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Fonds Kind & Handicap in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Fonds Kind & Handicap en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fonds Kind & Handicap

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Fonds Kind & Handicap via e-mail of anderszins, zal Fonds Kind & Handicap gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Fonds Kind & Handicap zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. Een en ander met uitzondering van informatie van persoonlijke aard, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacyverklaring.

Je vrijwaart Fonds Kind & Handicap hierbij terzake van alle schade die Fonds Kind & Handicap lijdt en alle kosten die Fonds Kind & Handicap maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer KvK, etc.
Vestigingsadres: Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Fonds Kind & Handicap
Treilerdwarsweg 91
2583 DA Den Haag
Inschrijvingsnummer K.v.K. 41154947, Den Haag