Privacy Statement - SFIHG

Privacy Statement

Wij willen je informeren over de verwerking van je gegevens.
Stichting Nationaal Fonds “Het Gehandicapte Kind” (Stinafo), hierna te noemen Stinafo, is penvoerder van de Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulp Voor Gehandicapten (SFIHG) en verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming van deze gegevens. Stinafo gaat daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw gegevens om. Dit betekent dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal of verlies en dat we de gegevens zullen verwijderen, indien wij ze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
Stinafo verzamelt persoonsgegevens:

 • als je de website stinafo.nl en www.sfihg.nl bezoekt
 • bij deelname aan evenementen en activiteiten
 • bij het aangaan van een donateurschap, periodieke schenking of het doen van een donatie
 • bij het abonneren op de Stinafo nieuwsbrief
 • bij het doen van een hulpaanvraag, het aangaan van een sponsoring of samenwerking
 • bij informatieverzoeken of klachten
 • indien je telefonisch, schriftelijk of per email contact met ons opneemt
 • als jij je op andere wijze bij of via een van onze communicatiekanalen aanmeldt


Welke persoonsgegevens verzamelen wij

 • naam, adres, postcode, woonplaats, land
 • telefoonnummer(s)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • e-mailadres
 • (bank)rekeningnummer(s)
 • Betaalwijze(n)
 • Machtigingen i.v.m. automatische incasso
 • verrichte betalingen (o.a. bedrag, betaaldatum, betalingskenmerk)
 • de informatie die wij nodig hebben (en die jij ons gegeven hebt) met betrekking tot het aangaan van een sponsoring en het doen van een aanvraag tot financiële hulp.
 • welke voorkeuren je hebt en welke toestemmingen je hebt gegeven met betrekking tot onze communicatiekanalen
 • in welke frequentie je per communicatiekanaal wenst te communiceren
 • jouw informatieverzoek of klacht
 • gegevens verkregen via Google Analytics. Onder andere je IP-adres en locatie, maar ook apparaatspecifieke gegevens zoals bijvoorbeeld hardwaremodel, versie besturingsysteem, etc.

Wij verzamelen op onze websites enkel (persoonsgebonden) gegevens voor analytische doeleinden, om gebruiksgemak te optimaliseren en om bepaalde functionaliteiten aan te kunnen bieden, of als je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze communicatie en e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast.

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor
Stinafo verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Stinafo verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Stinafo verwekt persoonsgegevens ten behoeve van de financiële aanvragen, het verwerken van donaties en het realiseren van onze missie zodat we o.a.

 • Jouw sponsoring , hulpaanvraag, of donatie(s), kunnen verwerken zowel technisch als administratief en financieel.
 • Jou kunnen bedanken voor je donatie en soms ook kunnen vragen om ons (opnieuw) te steunen.
 • Jouw giften en voorkeuren kunnen vastleggen en analyseren ten behoeve van onze management-informatie.
 • Wetten en zelfregulering kunnen toepassen of uitvoeren.
 • Jou kunnen informeren (en om verantwoording af te leggen) over onze activiteiten, projecten en diensten.
 • Geschillen/klachten kunnen behandelen en voor het (doen) uitoefenen van interne en externe controle.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
 • Kunnen bijhouden wie we wel en niet mogen benaderen voor onze campagnes/mailings.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren.
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren om onze diensten beter te kunnen afstemmen.

Stinafo gebruikt het emailadres ook om je bijvoorbeeld via social media te bereiken, zodat wij je kunnen informeren over nieuwe campagnes en je kunnen vragen om een donatie. Dit gebeurt alleen indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je dit niet wilt, dan kun jij je altijd bij ons uitschrijven.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. Stinafo hanteert de volgende rechtsgronden:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • om de wet na te leven
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Stinafo.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met of inzichtelijk maken voor o.a. de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie
 • Derden: bewerkers, zoals computerservicebureaus, marketing bureaus en partijen die data verwerken, analyseren, valideren of verrijken.

Stinafo kan dus gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Deze derde partijen kunnen hierbij optreden als verwerker voor Stinafo. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met derde partijen die voor Stinafo optreden als verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Voor het overige verstrekt Stinafo alleen gegevens aan derden  in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving .

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan genoemd
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. Stinafo zal jouw persoonsgegevens dus niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming of zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Worden jouw gegevens beveiligd?
Stinafo draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wenselijk is voor het doeleinde waarvoor wij je gegevens bewaren en in elk geval zo lang als de wet of specifieke regelgeving vereist.

Wij streven er naar jouw gegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben ter realisatie van onze doelen.

Hoe kan jij je gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je schriftelijk indienen, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We kunnen je verzoek namelijk niet in behandeling nemen als we je niet kunnen identificeren. Maak in deze kopie wel je pasfoto, de strook onderin, je paspoortnummer en BSN nummer zwart, ter bescherming van je privacy.

We nemen je verzoek ook niet in behandeling als je recent een (korter dan 6 maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan, tenzij je een dringende reden hebt.

Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet kunnen voldoen aan jouw verzoek.

Je schrijven kun je richten aan
Stinafo,
Antwoordnummer 84204,
2508 WB Den Haag
of via info@stinafo.nl

Uitschrijven nieuwsbrieven
Indien je onze emailnieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief of via bovenstaand adres.

Uitschrijven campagnes
Jouw adres, emailadres of telefoonnummer kan door ons worden gebruikt om je te informeren over nieuwe campagnes. In iedere email of na elk telefoongesprek heb je een mogelijkheid om je uit te schrijven van de betreffende communicatievorm. Voor het uitschrijven van communicatie per post kun je bovenstaand adres of emailadres gebruiken.

Links naar websites van derden
Op onze website en op social media staan links naar websites van derde partijen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze websites omgaan met je persoonsgegevens. Wij adviseren je het Privacy Statement van de website die je bezoekt te lezen.

Gebruiken wij cookies?
Stinafo gebruikt cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt voor het bieden van extra functionaliteiten (zoals bijvoorbeeld het gebruik van social media), het uitvoeren van (marketing)analyses en het doen van gepersonaliseerde marketing. Tevens plaatsen wij ook cookies voor technische, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze laatste cookies is geen toestemming nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op je privacy.

Cookie Policy
Een methode die op veel internetpagina’s wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Onze website maakt gebruik van cookies met de volgende drie doeleinden:

 1. Functionele doeleinden: om aanmelden op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook wanneer je gebruikmaakt van het delen van een pagina via social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. De informatie die in dit cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden verstrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen, voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.
 2. Personalisatie / optimalisatie doeleinden: om op basis van je surfgedrag voor jou relevante pagina’s te kunnen tonen. Je surfgedrag op deze website kan gebruikt worden voor het tonen van voor jou relevante informatie, over onze producten en diensten, op websites van derden. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze cookie wordt bij bezoek aan de website(s) van Stinafo geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor Stinafo passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt (kan overal op het internet zijn). De informatie die in de cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden vertrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen, voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.
 3. Analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te meten en analyseren. Voorbeeld: Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, d.w.z. wie wat bezoekt is niet herleidbaar. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.

Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kun je regelmatig de op jouw computer opgeslagen cookies wissen. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Social media
Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan Stinafo gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals bijvoorbeeld Facebook. Hiervoor kan Stinafo aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door Stinafo informatie te tonen. Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom Stinafo-campagnes zorgen we ervoor dat je zoveel mogelijk relevante informatie te zien krijgt.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je dat per e-mail kenbaar maken via info@stinafo.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”.

Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacy instellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacy beleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Kan je een klacht indienen?
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, of met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet dan kun je een klacht bij ons indienen. Je hebt ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan dit document.

Contact
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy policy kun je contact met ons opnemen via e-mail aan info@stinafo.nl of per telefoon via 070 512784 (ma-do 9.00-16.30 uur).

Adresgegevens:
Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind (Stinafo)
Treilerdwarsweg 91
2583 DA Den Haag

Inschrijvingsnummer KvK 41154947

25 mei 2018